ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูล

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

1.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

         1.  รหัสถานศึกษา  7046051003

       2.  ชื่อสถานศึกษา (ไทย)  พระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก

       3.  ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  Prapariyuttitumsamun  

           wutsimnako  

       4.   สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่เลขที่   69/1  หมู่ที่  7  วัดสิมนาโก

             ถนนกาญจนาพิเษก  ตำบลนาโก  อำเภอกุฉินารายณ์

             จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  46110  โทรศัพท์    089-5702577

             โทรสาร  -     E-mail  ps2551@windowslive.com 

             ที่อยู่เว็บไซต์ www.watsimnako.com


2.  ข้อมูลทั่วไป


       1.    เขตพื้นที่การศึกษา  กาฬสินธุ์  เขต  24

       2.   ชื่อผู้บริหาร  พระครูศรีธรรมโกศล  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

             อายุ  45  ปี 

              วัน/เดือน/ปีเกิด  1  ตุลาคม  2508  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย

              วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ.  วิชาเอก  พระพุทธ

              ศาสนา,ศน.ม. (สาขาการจัดการศึกษา)

              สังกัดวัดสิมนาโก    ตำบลนาโก    อำเภอกุฉินารายณ์    จังหวัด

              กาฬสินธุ์

              ได้รับแต่งตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)  1  มกราคม  2537 

              ตำแหน่ง(พระสังฆาธิการ)  รองเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์


       3.    ผู้จัดการโรงเรียนชื่อ  พระครูเมตตาคุณาภรณ์  อายุ  73  ปี 

              วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก,ม.6,ป.ธ.3,ปริญญาตรี

              สังกัดวัดสิมนาโก  ตำบลนาโก   อำเภอกุฉินารายณ์ 

              จังหวัดกาฬสินธุ์

              ได้รับแต่งตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 1  พฤศจิกายน  2542 

              ตำแหน่ง(พระสังฆาธิการ)  เจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์


       4.    ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.1 –.3)

              เมื่อ  3  พฤศจิกายน  2535


       5.    ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.4 - .6)

             เมื่อ  3  พฤศจิกายน  2535


       6.   สถานะการเป็นวิทยาเขต      เป็นวิทยาเขตของ..........................

              ☑  ไม่เป็น