วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

เรียนดี  มีวินัย  เลื่อมใสพระพุทธศาสนา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี

ปรัชญา


ความรู้ดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 

นำประชาธิปไตย

คำขวัญ

จงหมั่นศึกษา  ใฝ่หาความรู้  ควบคู่คุณธรรม  นำมาประยุกต์ใช้ ห่างไกลยาเสพติด 

ทุกชีวิตเป็นสุขเอย

อัตลักษณ์ ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก

คือ

"สวดมนต์ดี"
สวดมนต์ดี หมายถึง นักเรียนระดับ ม.ต้นและ ม.ปลายจะต้องสวดมนต์ได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด มีรายละเอียดดังนี้
1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสวดมนต์ ดังต่อไปนี้ได้ คือ คำให้พร ยะถา และสัพพี ได้ สวดมนต์ถวายพรพระ พาหุง และมหาการุณิโกได้ สวด ภะวะตุสัพ ได้

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถสวด ตามข้อ 1. ได้ และเพิ่มเติมอีกบทคือ สวดมาติกา บังสุกุลได้

3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสวดมนต์ ตามข้อ 1. และ 2. ได้ เพิ่มเติมอีกบทคือ สวดอภิธรรม 7 คัมภีร์ได้ และว่าศีล 5 ศีล 10 ได้ สามารถ เทศน์แสดงธรรมได้

4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสวดมนต์ ตามข้อ 1.,2. และ 3. ได้ เพิ่มเติมคือ สามารถว่าคำอาราธนา ศีล 5 ศีล 8 ว่าคำถวายสังฆทาน และอาราธนาเทศน์ได้ ทั้งแบบธรรมดา และทำนองสรภัญ

5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถสวดมนต์ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ และ
สามารถว่าคำอาราธนา ศีล 5 ศีล 8 ว่าคำถวายสังฆทาน และอาราธนาเทศน์ได้ ทั้งแบบธรรมดา และทำนองสรภัญ

6.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเจริญพุทธมนต์ได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

" ผลิตภัณฑ์งดงาม ตามด้วยพิพิธภัณฑ์เด่น "


- ผลิตภัณฑ์งดงาม คือ ผลงานสานตะกร้าด้ายเส้นด้ายพาสติกของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก


- พิพิธภัณฑ์เด่น หมายถึง มีหอพิพิธภัณฑ์ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสิมนาโก นักเรียนและชุมชนสามารถเข้ามาศึกษาได้ อันเป็นแหล่งมรดกทางภูมิปัญญาชาวบ้าน ควรแก่การศึกษายิ่งนัก