นายสำเนา ไชยขันธุ์
มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐานดังนี้

มาตรฐานที่ ๔
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
                       คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน
                      สามารถทำงานร่วมกับผ
ู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
                       และเกิดประสิทธิผล