นางยุทธยา ไชยสุข
มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐานดังนี้

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา

                          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์

                          ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด


มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
                         
                        
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
                       
                        
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น