นายไพรัช ไชยสุข

มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐาน ดังนี้


มาตรฐานที่   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
              
                        และเกิดประสิทธิผล


มาตรฐานที่   คณะกรรมการโรงเรียน และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน

                       ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล