นางศศิธร เลิศสงคราม

มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐาน ดังนี้


มาตรฐานที่   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ

                          ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ


มาตรฐานที่   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

                          ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง


หนังสือสัญญาจ้างครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.19 KB