นางสาวปริศนา สิมลี
มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
                    

มาตรฐานที่ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
                     


มาตรฐานที่ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

                      รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง