พระครูสังวรจิตตานุรักษ์
มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่
   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
                    

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้

                         และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน