ข้อสอบ ภาษาบาลีไวยากรณ์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.5 KB
หมายเหตุ คำเฉลยคือข้อที่มี จุด . ต่อท้ายแต่ละข้อย่อย
เช่น

กัตตุสาธนะ          เป็นชื่อของอะไร ? ผู้ทำ

1.เป็นชื่อของผู้ทำ.  (มี จุดคำเฉลย)                                2.เป็นชื่อของผู้ถูกทำ

3.เป็นชื่อของเครื่องทำ                                                   4.ถูกทุกข้อ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276 KB