อัตลักษณ์ ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก

คือ

"สวดมนต์ดี"             สวดมนต์ดี หมายถึง นักเรียนระดับ ม.ต้นและ ม.ปลายจะต้องสวดมนต์ได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสวดมนต์ ดังต่อไปนี้ได้ คือ คำให้พร ยะถา และสัพพี ได้ สวดมนต์ถวายพรพระ พาหุง และมหาการุณิโกได้ สวด ภะวะตุสัพ ได้

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถสวด ตามข้อ 1. ได้ และเพิ่มเติมอีกบทคือ สวดมาติกา บังสุกุลได้

3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสวดมนต์ ตามข้อ 1. และ 2. ได้ เพิ่มเติมอีกบทคือ สวดอภิธรรม 7 คัมภีร์ได้ และว่าศีล 5 ศีล 10 ได้ สามารถ เทศน์แสดงธรรมได้

4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสวดมนต์ ตามข้อ 1.,2. และ 3. ได้ เพิ่มเติมคือ สามารถว่าคำอาราธนา ศีล 5 ศีล 8 ว่าคำถวายสังฆทาน และอาราธนาเทศน์ได้ ทั้งแบบธรรมดา และทำนองสรภัญ

5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถสวดมนต์ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ และ
สามารถว่าคำอาราธนา ศีล 5 ศีล 8 ว่าคำถวายสังฆทาน และอาราธนาเทศน์ได้ ทั้งแบบธรรมดา และทำนองสรภัญ

6.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเจริญพุทธมนต์ได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด