เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

" ผลิตภัณฑ์งดงาม ตามด้วยพิพิธภัณฑ์เด่น "


- ผลิตภัณฑ์งดงาม คือ ผลงานสานตะกร้าด้ายเส้นด้ายพาสติกของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก


- พิพิธภัณฑ์เด่น หมายถึง มีหอพิพิธภัณฑ์ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสิมนาโก นักเรียนและชุมชนสามารถเข้ามาศึกษาได้ อันเป็นแหล่งมรดกทางภูมิปัญญาชาวบ้าน ควรแก่การศึกษายิ่งนัก