ประวัติและผลงาน
ประวัติย่อ

ประวัติ History

พระครูศรีธรรมโกศล,ดร.

DR.PHRAKHRU SRITHAMMAKOSON

………………………………………

 

Name:                             PHRAKHRU SRITHAMMAKOSON

Date of Birth :                 1 Oct. 1965

Nationality :                    Thai

Religion :                         Buddhism

Email Address :                su88th@gmail.com

Country :                          THAILAND

Mobile No. :                      66895702577

Address :                          69/1 M.7 T.Nako A.Kuchinarai 

                                         Kalasin 6646110

 

Position

Deputy District primate Kuchinarai Kalasin

รองเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

School Director prapariyattithamsaman watsimnako  Kuchinarai Kalasin

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก

อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

 

Educational background

 

Grade 6:    Nakovittayasoong School Kuchinarai Kalasin

       ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 

       อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Top of religious : From Watsinako

                      Kuchinarai Kalasin

นักธรรมชั้นเอก : สำนักเรียนวัดสิมนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ 

                    จังหวัดกาฬสินธุ์

 

6 sentences Pali: From Watsinako

                    Kuchinarai Kalasin

เปรียญธรรม 6 ประโยค: สำนักเรียนวัดสิมนาโก

                   อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ปริญญาตรี

Bachelor's  Degree : B.A. (Religion) From

           Mahachulalongkornrajvidyalaya University

 

ปริญญาโท

Master of Education: M.A. (Educational

         Management) From Graduate School

         of  Mahamakut Buddhist University

ผลงานวิจัย ชื่อ : การศึกษาหลักธรรม (ทาน ศีล ภาวนา) ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ปริญญาเอก

Degree :          Doctor of Philosophy ( Ph.D.)

Major :             Educational Administration

University :    North Eastern University


ผลงานวิจัย ชื่อ : การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นต่อการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ 10


Talent (ความสามารถพิเศษ)

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS , AMOS

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.72 KB