หนังสือสัญญาจ้างครู อัตราจ้างชั่วครว
หนังสือสัญญาจ้างครู อัตราจ้างชั่วครว
หนังสือสัญญาจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว สามารถนำไปปรับใช้ได้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการขอเอกสารประกอบการเข้าศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากคุรุสภา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.27 KB