กิจกรรมการคัดลายมือ
กิจกรรมการตัดลายจากกระดาษ
กิจกรรมการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
กิจกรรมการมอบอุปกรณ์การเรียน
กิจกรรมการคัดลายมือ
กิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญนักเรียน