ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเมตตาคุณาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2542
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีธรรมโกศล.ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มกราคม 2437
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกิตติธรรมาภินันท์
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : พระไพจิตร จิตฺตสํวโร
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนา ไชยขันธุ์
ตำแหน่ง : ครูประจำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1กันยายน2540
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช ไชยสุข
ตำแหน่ง : ครูประจำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2550