ประกาศข่าวสาร
รับสมัครนักเรียนแผนกต่าง ๆ

เปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้สนใจใคร่ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกต่าง ๆ ดังนี้
1.แผนกนักธรรม
    -นักธรรมชั้นตรี
    -นักธรรมชั้นโท
    -นักธรรมชั้นเอก
    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือน เมษายน - ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน 
เปิดเรียนนักธรรม เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

เอกสารการสมัคร
-สำเนาหนังสือสุทธิ เล่มเหลือง ถ่ายเกสาร 1 ชุด
-บัตรประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสาร 1 แผ่น
-สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด (ถ้ามี) ถ่ายเอกสาร 1 แผ่น
-สำหรับผู้สอบผ่าน นักธรรมตรี โท ให้แจ้งหมายเลขที่ใบประกาศมาด้วย ถ้ามีใบประกาศแล้วก็ให้ถ่ายเอกสารมาด้วย

2.แผนกบาลี
-เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.3

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือน เมษายน - ก่อนออกพรรษา 15 วัน
เปิดเรียนบาลี เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

เอกสารการสมัคร บาลี ดังนี้
-สำเนาหนังสือสุทธิ เล่มเหลือง ถ่ายเกสาร 1 ชุด
-บัตรประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสาร 1 แผ่น
-สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด (ถ้ามี) ถ่ายเอกสาร 1 แผ่น
-สำหรับผู้สอบผ่าน นักธรรมตรี โท เอกให้แจ้งหมายเลขที่ใบประกาศมาด้วย ถ้ามีใบประกาศแล้วก็ให้ถ่ายเอกสารมาด้วย

3.แผนกสามัญศึกษา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือน เมษายน - ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน 
เปิดเรียน ม.1-6 แผนกสามัญ เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

เอกสารการสมัคร
-สำเนาหนังสือสุทธิ เล่มเหลือง ถ่ายเกสาร 1 ชุด
-บัตรประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสาร 1 แผ่น
-สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด (ถ้ามี) ถ่ายเอกสาร 1 แผ่น
-สำหรับผู้สอบผ่าน นักธรรมตรี โท ให้แจ้งหมายเลขที่ใบประกาศมาด้วย ถ้ามีใบประกาศแล้วก็ให้ถ่ายเอกสารมาด้วย
-วุฒิการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับเข้าเรียนต่อ ระดับ ม.ต้น (ม.1)
1.สำเนาทะเบียนบ้าน  (1 แผ่น)
2.วุฒิการศึกษา ที่จบจากชั้น ป.6 (1 แผ่น)
3.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  (4 แผ่น)
4.วุฒิการศึกษาที่จบนักธรรม (1 แผ่นถ้ามี)
.................................................
เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับเข้าเรียนต่อ ระดับ ม.ปลาย (ม.4)
1.สำเนาทะเบียนบ้าน  (1 แผ่น)
2.วุฒิการศึกษา ที่จบจากชั้น ม.3 (1 แผ่น)
3.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  (4 แผ่น)
4.วุฒิการศึกษาที่จบนักธรรม (1 แผ่นถ้ามี)

สถานที่รับสมัคร
สมัครเรียน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
ม.7 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
โทร. 089-570-2577
(ผู้อำนวยการ:ดร.พระครูศรีธรรมโกศล)
หรือ สมัครทาง E-mail:su88th@gmail.com
......................
ท่านสามารถรวบรวมส่งเอกสารการสมัครไปทางไปรษณีย์ที่
ดร.พระครูศรีธรรมโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
ม.7 ตำบลนาโก
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
46110
................................

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 58