ศึกษาดูงานประเทศพม่า
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่