โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนนาโกพิศาลฯ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่