กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

พระไพจิตร จิตฺตสํวโร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์