กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไพรัช ไชยสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ