กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยุทธยา ไชยสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ