คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเมตตาคุณาภรณ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ประธานคณะสงฆ์อำเภอกุฉินารายณ์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกิตติธรรมาภินันท์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ตัวแทนจาก : วัดสิมนาโก
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเลื่อน แสงฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน วรรณรส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : อบต.นาโก
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนวน เหลื่อมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสำลาน ตาลสัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายใครศรี ทองศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช ไชยสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีธรรมโกศล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :