คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : พระกิตติศักดิ์ วงศ์อินอยู่
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวิทูร โรมรัมย์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรชาญวิทย์ ธรรมศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวัฒนชัย วิศรียา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวิชัย จันทกล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : สามเณพงศกร อาญาเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :